پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا

پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا


پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا ، یک پروژه خاص برای مجموعه ما بود . شرکت مهیا از طریق ارتباطات خود با یکی از مشتریان سابق ما برند مارا شناسایی کرد و انجام پروزه میز کنفرانس و تجهیز سالن خود را به دست مجموعه ما سپرد . خاص بودن این پروژه از این بابت بوده که معرف ما مجموعه ای بوده که از پروزه انجام شده تیم مبلمان اداری یکتا رضایت بالایی را داشته و تعریف و تمجید هایی را از ما کرده بودند که باعث افتخار بوده ، اما مسئله اینجا بود که ما علاوه حفظ کیفیت همیشگی باید دقت دوچندان می کردیم که به صورت اتفاقی نقصی در کار وجود نداشته باشد چرا که مجموعه معرف ما نیز بخشی از اعتبارش در گرو همین کار بود …


مشاهده میز های کنفرانس

پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا
پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا
پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا
پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا
پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا
پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا
پروژه میز کنفرانس شرکت پروتئین مهیا