پروژه میز کنفرانس کنترل ترافیک تهران

پروژه میز کنفرانس کنترل ترافیک تهران


پروژه میز کنفرانس کنترل ترافیک تهران توسط مجموعه مبلمان اداری یکتا انجام شد . این پروژه شامل یک میز کنفرانس بیست و یک نفره بود که در محیط مد نظر کارفرما به خوبی و با کیفیت بالا اجرا شد . 


مشاهده میز های کنفرانس

پروژه میز کنفرانس کنترل ترافیک تهران