میز کانتر بانکی

میز کانتر بانکی به نوعی از کانتر های پیشخوان میگویند که کاربر و ارباب روجوع روبروی هم بتوانند کار خود را به راحتی انجام دهند . این نوع میز های پذیرش در بانک ها  و صرافی ها ، مراکز پیشخوان دولت و پلیس +10 و ادارات و مجموعه های این چنین مورد استفاده قرار می گیرند . در ادامه نمونه هایی از میز کانتر بانکی شرکت مبلمان اداری یکتا را مشاهده میکنید .