میز کنفرانس ۱۲ نفره بیضی
میز کنفرانس ۱۰ نفره
میز کنفرانس ۸ نفره