کارگروهی و مبلمان اداری مدرن، رمز موفقیت در کسب و کار